Το Καταστατικό μας

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Σπάρτης», που βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του, καθώς και στη συνεργασία άλλων πολιτών.
Ο διακριτικός τίτλος του Σωματείου είναι «Ινστιτούτο Σπάρτης» και η απόδοσή του σε ξενόγλωσση μετάφραση είναι: «Institute of Sparta». Ως έμβλημά του ορίζεται σύνθεση με υπαινικτικές αναφορές στους στόχους του Σωματείου.
Η σφραγίδα του Σωματείου περιλαμβάνει τον τίτλο με ελληνικούς και αντίστοιχη με λατινικούς όρους, καθώς  και το έμβλημα του.
 
ΑΡΘΡΟ 2:  ΈΔΡΑ
Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Σπάρτης ( προσωρινή διεύθυνση επικοινωνίας : Κ. Παλαιολόγου 67). Τα όργανα διοίκησης νομίμως συνεδριάζουν και νομίμως αποφασίζουν και εκτός έδρας. Το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί Παραρτήματα, Γραφεία και Τεχνικές, Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές ή άλλες μονάδες υποστήριξης ή διάδοσης ή ενίσχυσης του έργου του, ή να ορίζει εκπροσώπους του σε πόλεις, κωμοπόλεις ή τοποθεσίες της Ελλάδος ή του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 
ΑΡΘΡΟ  3:  ΣΚΟΠΟΙ  
1.    Η συμβολή στην προστασία, την μελέτη  και την ανάδειξη της ιστορίας της Σπάρτης καθώς και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής της κληρονομιάς , σε συνδυασμό με την εξέλιξη ,ανάπτυξη και προβολή της διαχρονικής ιστορίας και πολιτιστικής δημιουργίας του Δήμου Σπάρτης και της Λακωνίας ευρύτερα.
 
2.    Η δημιουργία δικτύου φυσικών και νομικών προσώπων που σχετίζονται με την ανάδειξη και τη αξιοποίηση των αρχών και αξιών της αρχαίας Σπάρτης, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη αυτής της προσπάθειας. 
 
3. Η έρευνα, η μελέτη, η καταγραφή, και δημοσιοποίηση του διαχρονικού πολιτισμού, υλικού και άυλου, της Σπάρτης, που συμβάλλει στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Σπάρτης και της ευρύτερης περιοχής, στην διεύρυνση της διεθνούς ακτινοβολίας και επιρροής της, στην εμβάθυνση στην φιλοσοφία, στην βιοθεωρία και στην κοσμοθεωρία  των Σπαρτιατών Η καλλιέργεια του σεβασμού στις αξίες και στον συμβολισμό της Σπάρτης και η προβολή του διαφορετικού χαρακτήρα οργάνωσης της κοινωνικής , οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής των Σπαρτιατών της αρχαιότητας. Η συγκριτική προσέγγιση με άλλες εποχές και κοινωνίες προκειμένου να αναδειχθεί η διαφορετικότητα της Σπάρτης που την καθιστά μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες πόλεις παγκοσμίως. 
 
4. Η δημιουργία αρχείου Σπαρτιατικών σπουδών και η αξιοποίησή του ως πηγή γνώσης για τον απανταχού ενδιαφερόμενο ερευνητή, αλλά και ως μέσον τουριστικής αξιοποίησης στον τομέα του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τουρισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας.
 
5. Η υποστήριξη και η παροχή συμβουλών σε κάθε προσπάθεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την δημιουργία των αναγκαίων υποδομών  και την υλοποίηση επενδύσεων που σκοπό έχουν την αξιοπρεπή στέγαση και ανάδειξη , αλλά και την τουριστική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σπάρτης και της Λακωνίας
 
6. Η εκπόνηση για λογαριασμό τρίτων μελετών, ερευνών, η τεκμηρίωση θεμάτων, η υλοποίηση προγραμμάτων και η συμμετοχή σε διακλαδικές και διεπιστημονικές συνεργασίες στον τομέα του Πολιτισμού , του Τουρισμού, της Ανάπτυξης που  ενδιαφέρουν  τους  ιδρυτές του Ινστιτούτου και  που  αντανακλούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
 
7. Η προώθηση και προβολή στο ευρύ κοινό των στοιχείων που αναδεικνύουν την σύζευξη των αξιών της αρχαίας Σπάρτης με το σήμερα, δεδομένου ότι αρχαιότητα και σύγχρονος πολιτισμός μπορούν να συμβιώνουν σε μία αρμονική συνέχεια χώρου και χρόνου.
 
8. Η δημιουργία χώρων και η αξιοποίηση προγραμμάτων  εκπαίδευσης σχετικά με τις αξίες και τις αρχές της αρχαίας Σπάρτης,  καθώς και με την συνολική διαχρονική παρουσία της Σπάρτης .
 
9. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ( ΤΠΕ) για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης προβολής και της σύνδεσης με τις υποδομές έξυπνων πόλεων 
 
10. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με εστίαση στην διδασκαλία της τοπικής ιστορίας , καθώς και κάθε άλλου εντύπου, ψηφιακού και χειροτεχνικού υλικού που θα μπορούσε να συμβάλει στην διάδοση και προβολή των στόχων του σωματείου.
 
ΑΡΘΡΟ 4:  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ
 
Μέσα  για  την  επίτευξη  των  σκοπών  του σωματείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΑΡΤΗΣ είναι:
1. Ο  προγραμματισμός και  η  διεξαγωγή  ερευνών, μελετών  και  γενικότερα η διασφάλιση τεκμηρίωσης σε  κάθε  θέμα που ενδιαφέρει  τους  ιδρυτές  και  τα  μέλη  του Ινστιτούτου μέσω της συνεργασίας  με  επαγγελματικούς, κρατικούς  και  επιστημονικούς  φορείς  σε  εθνικό,  ευρωπαϊκό και  διεθνές επίπεδο.
2. Η  συλλογή,  επεξεργασία  και  αξιοποίηση  επιστημονικών  πληροφοριών  σε  θέματα  πολιτιστικής κληρονομιάς, αειφόρου ανάπτυξης και  τεχνογνωσίας, που σχετίζονται με την Σπάρτη και τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό εν γένει, αλλά και με την τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, καθώς  και με την σύνδεση με την πρωτογενή ή άλλη παραγωγή, η διάδοση  τους  προς  τους  ιδρυτές, και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο,  φορείς ή φυσικά πρόσωπα.
3. Η  διεξαγωγή  και  διαχείριση σχετικών εξειδικευμένων  ερευνητικών  και μελετητικών προγραμμάτων  που  περιλαμβάνονται σε  Ευρωπαϊκά και Διεθνή  Προγράμματα, τα οποία ενισχύουν και προωθούν ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής ανάπτυξης και η ανάπτυξη συνεργειών με άλλους συναφείς φορείς.
4. Η συνεργασία  με αντίστοιχους οργανισμούς,  με  εκπαιδευτικά,  επιστημονικά  και  ερευνητικά  κέντρα  και  ιδρύματα,  για την ανάπτυξη διεπιστημονικών  σχέσεων σε  θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης  πολιτιστικών πόρων γενικότερα και προώθησης πολιτικών ποιότητας των δράσεων πολιτισμού ειδικότερα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.   
5. Η  διοργάνωση  συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων και  διαλέξεων  σε  θέματα  συναφή  με  τους  σκοπούς του Ινστιτούτου .
6. Η  έκδοση  βιβλίων, περιοδικών  και  συναφών  εντύπων,  σχετικών  με τις  διεξαγόμενες  μελέτες  και  έρευνες  ή  τις  διεθνείς  συναντήσεις, τις  διαλέξεις  και  τα  σεμινάρια  της  προηγούμενης  παραγράφου, καθώς και εντύπων που αποσκοπούν στην ανάδειξη του πολιτισμού της Σπάρτης. 
7. Η  συμμετοχή σε  ή η σύμπραξη  με νομικά πρόσωπα ημεδαπά  ή  αλλοδαπά,  εφόσον  εξυπηρετούνται  οι  σκοποί του Ινστιτούτου με οποιοδήποτε  τρόπο.
8. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και ειδικότερα σε θέματα πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης 
9. Η διαμόρφωση κινήματος Φίλων της Σπάρτης με αίτημα την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς με την συμβολή της Πολιτείας και των Διεθνών Οργανισμών
10. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη ανάληψη πρωτοβουλιών για την διεκδίκηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων με στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού της Σπάρτης μέσω της δημιουργίας του Νέου Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης, της αποκατάστασης των αρχαιολογικών χώρων και του αρχαίου θεάτρου, της αξιοποίησης του παλαιού αρχαιολογικού μουσείου της πόλης  και των άλλων συναφών υποδομών
11. Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και του Διαδικτύου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά στη διατήρηση-διάσωση πολύτιμων αρχιτεκτονικών και λοιπών στοιχείων, στην ανάδειξη και προβολή στο ευρύ κοινό του πολιτιστικού αποθέματος της Σπάρτης, στην ενημέρωση και υποστήριξη επιστημόνων-ερευνητών, καθώς και στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα ενισχύουν την εκπαίδευση και την προσέλκυση επισκεπτών στους ίδιους τους χώρους, όπως τρισδιάστατες εικονικές ανακατασκευές των αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων. Το ψηφιακό αυτό απόθεμα θα αποτελεί ταυτόχρονα ένα διαρκές «παρατηρητήριο» για την εξέλιξη όλων των δράσεων των συναφών με την προστασία και ανάδειξη του πολιτισμού της Σπάρτης
12. Η αρωγή στη χρηματοδότηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και δράσεων για την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτισμού της Σπάρτης με συστηματική αναζήτηση πόρων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο, και με παράλληλη ευαισθητοποίηση και προσέλκυση χορηγών, διασφαλίζοντας  ότι τα κονδύλια που θα προσφέρονται από τους χορηγούς, θα επενδύονται εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
13. Η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για τη δημιουργία ή τη διεύρυνση, μέσω κατάλληλων νομικών μορφών, συμπράξεων, κοινοπραξιών ή άλλων φορέων, που αναλαμβάνουν τη μελέτη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων ή δράσεων, που συνδέονται με τους σκοπούς του Σωματείου. Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει ενεργά στους ανωτέρω φορείς και να συμβάλλει στην υλοποίηση των έργων και των δράσεων με την τεχνογνωσία και τα μέσα που διαθέτει.
14. Η δημιουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος Σπαρτιατικών Σπουδών καθώς και Οργανισμού για την παροχή Σπαρτιατικής παιδείας και αγωγής
15. Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 
ΑΡΘΡΟ 5:  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η επικοινωνία του Σωματείου με τα μέλη του και τους τρίτους θα γίνεται εκτός από τους συνήθεις τρόπους και μέσω του Διαδικτύου, με τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Σωματείου, με ανοιχτή, ηλεκτρονική, επικοινωνία με τους πολίτες και ηλεκτρονική συμμετοχή για διατύπωση γνώμης  σε μεγάλα θέματα που αφορούν στους σκοπούς του Σωματείου.
 
ΑΡΘΡΟ 6:  ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται ή να εγγράφεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Το Σωματείο μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλλει στη δημιουργία άλλων μη κυβερνητικών φορέων (μη κερδοσκοπική εταιρεία, σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση, κ.λ.π.) εφόσον, με την ίδρυσή τους ή με την συμμετοχή του σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι του.
 
ΑΡΘΡΟ 7:   ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται μόνον από τις διατάξεις του Καταστατικού του και της κείμενης Νομοθεσίας.
 
ΑΡΘΡΟ 8:   ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του Σωματείου, είναι:
• Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές ή οι έκτακτες εισφορές των μελών.
• Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή από ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού, έκδοση – διάθεση εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, κ.λ.π.
• Οι επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς θεσμικούς φορείς.
• Οι δωρεές, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
• Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
• Οι χορηγίες, με τη γνωστή μορφή τους, αλλά και με την παράλληλη ανάπτυξη του θεσμού της λαϊκής χορηγίας.
• Από πωλήσεις που προέρχονται από τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα και αντίγραφα  προς πώληση, από τις εκδόσεις και το ψηφιακό υλικό, από την χρήση του αρχείου του , από επενδύσεις που συνδέονται με εκπαιδευτικές λειτουργίες, από αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Από άλλες σύννομες δραστηριότητες για τι οποίες θα αποφασίσει το ΔΣ του σωματείου.
 
ΑΡΘΡΟ 9:   ΜΕΛΗ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, επίτιμα και ευεργέτες.
 
Τακτικά μέλη
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, εφόσον υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ. Σ., στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας του καθώς και δήλωση ότι:
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό, τυχόν εσωτερικό κανονισμό, και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ.
Δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.
Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.
Μετά την έγκριση της αίτησης, το νέο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής του.
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που θα εκπροσωπούνται από φυσικό πρόσωπο, οριζόμενο από τα ίδια. Τα Ν. Π. πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με την ακριβή επωνυμία τους, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.
Τακτικά Μέλη θεωρούνται και τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου.
 
Αρωγά μέλη
Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Δ. Σ., μετά από σχετική αίτηση, όσοι πολίτες επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, δηλαδή:
• Με προσφορά εθελοντικής εργασίας.
• Με παροχή οικονομικής ενίσχυσης.
• Με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π.
Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στο Σωματείο.
 
Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετήσιας συνδρομής προς το Σωματείο. 
 
Μέλη ευεργέτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους-ευεργέτη» σε πρόσωπα φυσικά και νομικά, που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο το Σωματείο. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και NΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 
ΑΡΘΡΟ 10:   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ
Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος.
Tο Σωματείο εξακολουθεί να υπάρχει εφόσον τα τακτικά μέλη του δεν είναι λιγότερα από είκοσι (20) .
 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Σωματείου όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, εξαιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.
Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη και, εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και η δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12:   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
 Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του Σωματείου και να απολαμβάνουν συνεχούς ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις του.
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται, εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους, να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή προς το Σωματείο, το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ. Σ.
Το Δ. Σ. μπορεί να ορίζει υψηλότερα ποσά για το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και χαμηλότερα για τους φοιτητές και σπουδαστές.
Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής μέλους για δύο χρόνια, συνεπάγεται τη διαγραφή του με απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δυνατότητα επανεγγραφής, μετά την καταβολή των εκκρεμών συνδρομών.
 
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται επίσης:
• να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου,
• να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του,
• να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικού κανονισμού, καθώς και με τις νόμιμες αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ.
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε, αφού
προηγουμένως έχουν ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν καταβάλει
τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.
 
ΑΡΘΡΟ 13:   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρωμένη από την Γ. Σ. διαγράφεται από το Σωματείο όποιο μέλος αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου, παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου, παρεμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο ή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.
Το Δ. Σ. ασκεί την πειθαρχική εξουσία κατά των μελών και επιβάλλει τις ποινές της επίπληξης, της μομφής, ή της διαγραφής ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της Γ. Σ., εντός μηνός από την κοινοποίησή της στο μέλος, που συζητείται στην αμέσως επόμενη Γ. Σ.
Σε κάθε περίπτωση, το μέλος που διώκεται πειθαρχικά έχει δικαίωμα ακρόασης και καλείται υποχρεωτικά σε έγγραφη απολογία πριν από την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Η πρόσκληση σε απολογία γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία του πειθαρχικού ελέγχου.
Επίσης, το μέλος δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και με δικηγόρο ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου στη συνεδρίαση που έχει ορισθεί, να αναπτύξει προφορικά την απολογία του και να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.
 
ΑΡΘΡΟ 14:   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα με αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Σ. ή έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δ. Σ. και να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Οι έκτακτες Γ. Σ. συγκαλούνται με ευθύνη του Προέδρου του Σωματείου μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικά στα μέλη του Σωματείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ. Σ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ. Σ., καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ. Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός 8 ημερών. Στην περίπτωση της επαναληπτικής    Γ. Σ. δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, αλλά η τυχόν επαναληπτική σύγκληση μνημονεύεται στην αρχική πρόσκληση που εστάλη στα μέλη για την πραγματοποίηση της Γ.Σ. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.
Για τη λήψη απόφασης από τη Γ. Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο παρόν άλλη πλειοψηφία.
 
Αντιπροσώπευση μελών στην Γ. Σ.
Τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπεί στην Γενική Συνέλευση ένα μόνον άλλο τακτικό μέλος. 
 
Διαδικαστικές λειτουργίες της Γ. Σ.
Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ. Σ.
Όλες οι αποφάσεις της Γ. Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή με ανάταση των χεριών), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το Δ. Σ. ή για εκλογή μελών του Δ. Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και κλειστή κάλπη.
Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γ. Σ. περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός δράσης του Δ. Σ. και ο οικονομικός απολογισμός, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Γ. Σ. εγκρίνει τον απολογισμό της Διοίκησης, τον προγραμματισμό των δράσεων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Στην αρμοδιότητα της έκτακτης Γ. Σ. ανήκει η απόφαση περί παύσης μελών του Δ.Σ. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Για να αχθεί πρόταση μομφής προς το Δ. Σ. ως θέμα στη Συνέλευση αυτή, θα πρέπει να υπογράφεται κατ’ ελάχιστο από το 1/10 των τακτικών μελών του Σωματείου. 
 
Εφορευτική Επιτροπή
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ. Σ. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με τη σειρά επιτυχίας τους, καθώς και τους αναπληρωματικούς, και συντάσσει πρακτικό.
 
ΑΡΘΡΟ 15:   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε  (5) τακτικά μέλη. Το Δ. Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και από έναν (1) εντεταλμένο σύμβουλο στον οποίο ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες ύστερα από απόφαση του Δ. Σ.Η θητεία του ορίζεται τετραετής.
 
Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων
Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ. Σ. υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης και καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία, κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δ. Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν. 
 
Τακτικά μέλη Δ. Σ.
Η θητεία των εκλεγμένων τακτικών μελών του Δ. Σ. είναι τετραετής και αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους. 
 
Αναπληρωματικά μέλη Δ. Σ.
Σε περίπτωση που τακτικό μέλος του Δ. Σ. παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες, και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο καταλαμβάνει τη θέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που αντικατέστησε. 
 
Συγκρότηση σε Σώμα του Δ. Σ.
Τα εκλεγμένα μέλη του Δ. Σ. συνέρχονται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή τους, με πρωτοβουλία και πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 
Αρμοδιότητες Δ. Σ.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση των σκοπών και στη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ. Σ.
 
Το Δ. Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη του Σωματείου προκειμένου να ενεργούν ξεχωριστά ή μαζί για να :
• αναλαμβάνουν, αποσύρουν και διακινούν καταθέσεις του Σωματείου σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι του ποσού που καθορίζει με απόφασή του το Δ. Σ.,
• υπογράφουν αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών, πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασμό του Σωματείου.
 
Το Δ. Σ. αποφασίζει κυρίως για :
• την αποδοχή ή αποποίηση -μετά την απογραφή- κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, χορηγιών,
• την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων,
• τη χορήγηση υποτροφιών,
• τη συμμετοχή σε άλλους φορείς,
• το διορισμό, την απόλυση και τις αμοιβές των υπαλλήλων του Σωματείου,
• τη σύναψη σχέσης εντολής, ανάθεσης μελετών, έργων ή προμηθειών αξίας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
• την ίδρυση Παραρτημάτων, Γραφείων και Τεχνικών, Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών ή άλλων μονάδων υποστήριξης, ορίζοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων τους,
• την ανάθεση στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών σύνταξης έκθεσης για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου.
 
Συνεδριάσεις, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ. Σ.
Το Δ. Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται και με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τουλάχιστον τα 4/7 των μελών του Συμβουλίου και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και, σε περίπτωση που ο Γ. Γραμματέας δεν ευρίσκεται στο χώρο ή απουσιάζει, να τηρεί τα πρακτικά ένα μέλος εκ των παρόντων, 
Το Δ. Σ. δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και ως εκ τούτου να προχωρήσει σε αντικατάστασή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.
Αν ο αριθμός των μελών του Δ. Σ. μειωθεί κάτω των τριών (3) συγκαλείται έκτακτη Γ. Σ. για την συμπλήρωση των κενών θέσεων. Η θητεία των μελών του Δ. Σ. που εξελέγησαν με αυτό τον τρόπο λήγει μετά το πέρας της τετραετίας για την οποία έχει εκλεγεί το Δ. Σ.
 
Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. Συγκαλεί με απόφαση του Δ. Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων των Γ. Σ και του Δ. Σ. του Σωματείου. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παίρνει τα πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση των συμφερόντων και στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
Επιτελεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο του Σωματείου.
Ο Πρόεδρος με τον Ταμία, όταν υπογράφουν μαζί, ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Σωματείου σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 
Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του, και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες του αναθέτει το Δ. Σ.
Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ. 
 
Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται στο Δ. Σ., έχει τη διοικητική εποπτεία των υπηρεσιών του Σωματείου και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Σ. και της Γ. Σ.
Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ. Σ. του Σωματείου, συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.
Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.
 
Ταμίας
Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου, και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις αρμοδιότητές του σε άλλες υπηρεσίες  του Σωματείου, διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ. Σ.
Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου τα χρήματα που εισπράττει, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ. Σ., ανάλογα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.
Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ. Σ. για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ. Σ. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ. Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές.
Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ. Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.
 
Ειδικές Επιτροπές
Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, το Δ. Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του Σωματείου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ. Σ.
 
ΑΡΘΡΟ 16:   ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες από την Γ. Σ. και η θητεία της είναι τετραετής και παράλληλη με αυτήν του Δ. Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ. Σ. ή να έχουν με αυτά συγγένεια έως και τρίτου βαθμού.
Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή και αφορά στη χρονική περίοδο διαχείρισης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και υποβάλλει τις ετήσιες  έγγραφες εκθέσεις στη Γ. Σ.
 
ΑΡΘΡΟ 17:   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ. Σ. του Σωματείου. Για την λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γ. Σ., σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α. Κ.
 
ΑΡΘΡΟ 18:   ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γ. Σ.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Σωματείου.
Συμπληρωματικά προς τους όρους του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Α. Κ., των νόμων περί Σωματείων και γενικά νομικών προσώπων.  
 
ΑΡΘΡΟ 19:   ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 19 άρθρα, εγκρίθηκε  σήμερα από την Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό, υπεγράφη ως ακολούθως από τα μέλη και θα ισχύει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Σπάρτης.

Βρείτε μας

ΓΡΑΦΕΙΑ
Κ.Παλαιολόγου 67, Σπάρτη Λακωνίας
Τηλ. : 27310.89800 - 6944602206
E-Mail : institoutospartis@gmail.com
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ